Simularea probei scrise la limba si literatura romana Noiembrie 2013

Simularea probei scrise la limba si literatura romana

Noiembrie 2013

 

VARIANTA 2 (Profil real)

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Citeşte următorul text:

ACTUL II, SCENA XVI

ACEIAŞI, fără DOMN

Acelaşi joc ca la începutul scenei precedente. Sentiment general de uşurare.

Fiecare se aşază la locul lui. Moment de tăcere.

BOGOIU (care a auzit ultima replică a Domnului, fără să-i dea prea mare atenţie, sare luminat, ca şi cum abia acum ar fi auzit-o): Ce-a zis? Joi? 12? Aţi auzit? A zis joi. A zis 12. Joi, joi, joi… E joi şi e 12. Daţi-mi o cretă! Daţi-mi un creion! Daţi-mi cerneală! Daţi-mi să scriu! (Scrie cu degetul pe jos, pe perete, în aer:) Joi 12 august, joi 12 august… Presimţeam eu, domnule! Îmi spunea inima. 12 august, 12 au… (entuziasmul îi scade subit, lasă cuvântul neterminat. […] Pe urmă, cu totul dezumflat:) Dacă azi e în doişpce, atunci pân’la cincisprezece mai sunt trei zile. Şi la 15…

MADAME VINTILĂ: Ce e la 15 ?

BOGOIU: Păi ce să fie… […] Serviciul… Se termină vacanţa… Trebuie să plec… Lumina aia galbenă de la birou… Mirosul de hârtie veche… (Tresărind, aproape violent 🙂 Eu nu plec. Rămân. Fie ce-o fi, rămân.

MAIORUL: Ba o să pleci. Toţi plecăm. Azi unul, mâine altul… cum trece vremea, domnule… Şi când mă gândesc că mă-ntorc acolo…

MADAME VINTILĂ (pe gânduri): Acolo, acasă… lucruri de care te-ai săturat… Aceeaşi viaţă, care nu se mai schimbă…

CORINA (uşoară, aproape imperceptibilă, privire spre Ştefan): Oameni pe care n-o să-i mai vezi…

MADAME VINTILĂ: Şi alţii, pe care ai să-i vezi mereu, întotdeauna…

(Lumina a scăzut între timp simţitor, fără să se fi întunecat însă de tot. Lung moment de tăcere, în care gândul tuturor se depărtează.)

ŞTEFAN (scuturându-se din melancolia care i-a cuprins pe toţi): Bună treabă mi-ai făcut, domnule Bogoiu. Te felicit. În câte e azi? În câte e azi? Iacă, ştii în câte e azi. Îţi place? (Face un gest circular, arătându-i vag pe toţi, dar arătând mai ales acea nelămurită tristeţe care s-a furişat între ei.) Eram fericiţi adineauri. Era o zi oarecare, o zi fără calendar, şi eram fericiţi. Acum e joi şi în 12 august… şi atâta lucru e de ajuns… ca să nu mai fim.

BOGOIU: De… dacă ştiam… Acuma… să uităm şi noi…

ŞTEFAN: Dacă putem… E mai greu de uitat…

BOGOIU: Nu e greu. Uite, o să mergem la masă şi să vezi cum uităm. Nu mergem la masă?

(Mihail Sebastian, Jocul de-a vacanţa)

 

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: subit şi melancolia. 2 puncte

2. Explică rolul cratimei în secvenţa mă-ntorc.                                                             2 puncte

3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul viaţă.

                                                                                                                                        2 puncte

4. Precizează tema dialogului dintre personajele din textul dat.                                    4 puncte

5. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe. 4 puncte

6. Menţionează o modalitate de caracterizare a personajului prezentă în text, justificând răspunsul printr-o secvenţă semnificativă.                                                                                                4 puncte

7. Prezintă rolul indicaţiilor scenice din textul dat.                                                         4 puncte

8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului dramatic.                          4 puncte

9. Comentează, în şase – zece rânduri (60 – 100 de cuvinte), următoarea secvenţă:

ŞTEFAN: […] Eram fericiţi adineauri. Era o zi oarecare, o zi fără calendar, şi eram fericiţi. Acum e joi şi în 12 august… şi atâta lucru e de ajuns… ca să nu mai fim.

BOGOIU: De… dacă ştiam… Acuma… să uităm şi noi…

ŞTEFAN: Dacă putem… E mai greu de uitat…                                                              4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de rânduri (150-300 de cuvinte) despre politeţe, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia: „Munca e aspra conditie a evidentierii unui talent”. ( Gala Galaction, Opere alese, II)

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. 6 puncte

 

Notă! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia… / Autorul are dreptate când afirmă că… / Afirmaţia autorului este corectă…, neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi/George Bacovia.

 

 

 

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini(600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simularea examenul de bacalaureat noiembrie 2013-2014

 

                                                           Probă scrisă – Limba şi literatura română

                                                            BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

VARIANTA 2

 • · Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • · Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă

fracţiuni de punct.

 • · Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total

acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: subit

brusc, neprevăzut; melancolia – tristeţea, nostalgia) 2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvenţa indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează

pronunţarea legată a două cuvinte) 2 puncte

3. construirea unui enunţ în care se foloseşte corect o locuţiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte

4. precizarea temei dialogului din textul dat (de exemplu: sfârşitul vacanţei) 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru transcrierea fiecăreia dintre cele două mărci ale adresării directe din text (de exemplu:

verbe la modul imperativ – daţi şi substantive în vocativ – domnule) 2x2p= 4 puncte

6. menţionarea unei modalităţi de caracterizare a personajului prezente în text, justificând răspunsul printr-o

secvenţă semnificativă 4 p. / menţionarea modalităţii de caracterizare, fără justificare printr-o secvenţă din text 2 p.

4 puncte

7. prezentarea adecvată şi nuanţată a rolului indicaţiilor scenice din textul dat 4 p. / prezentare schematică 2 p.

4 puncte

8. − câte 1 punct pentru menţionarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului dramatic (de exemplu:

folosirea dialogului ca mod de expunere; prezenţa indicaţiilor scenice) 2x1p= 2 puncte

− câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte

9. comentarea adecvată şi nuanţată a secvenţei citate, în limitele de spaţiu indicate 4 p. / comentarea parţial

adecvată sau nerespectarea limitelor de spaţiu indicate 2 p. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente:

ipoteza, enunţarea şi dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu, verbe de opinie,

adverbe/locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative, conjuncţii/locuţiuni

conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv,

final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parţial adecvată 2 p. 4 puncte

− conţinutul argumentării:

− formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica propusă [Formulările de tipul Sunt/nu sunt de

acord cu afirmaţia… / Autorul are dreptate când afirmă că… / Afirmaţia autorului este corectă…,

neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.] 2 puncte

− câte 3 puncte pentru enunţarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro şi/sau contra] adecvate

ipotezei 2x3p= 6 puncte

− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunţate

2x3p= 6 puncte

− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte

− respectarea normelor limbii literare şi a limitei de spaţiu indicate:

− registrul stilistic adecvat cerinţei 1 punct

− respectarea normelor de exprimare (0-1 greşeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greşeli – 1 p.;

3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

− respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0-1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 2 p.;

2 greşeli – 1 p.; 3 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

− respectarea limitelor de spaţiu indicate 1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte

– evidenţierea adecvată şi nuanţată a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o

tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 4 puncte

 • · câte 1 punct pentru menţionarea fiecărei trăsături care face posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o

tipologie, într-un curent cultural/literar, într-o orientare tematică 2x1p= 2 puncte

 • · câte 1 punct pentru evidenţierea adecvată şi nuanţată a fiecărei trăsături menţionate 2x1p= 2 puncte

– ilustrarea temei nuvelei studiate prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte

 • · menţionarea temei şi ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 p.
 • · menţionarea temei şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentată 2 p.
 • · simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a temei 1 p.

− câte 1 punct pentru prezentarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului

narativ, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume din nuvela studiată 4x1p= 4 puncte

− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. /

simpla enunţare a opiniei 1p. 4 puncte

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris 3 puncte

 • · 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care

construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică

 • · 2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia

paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică

 • · 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta

− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

 • · 3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare,

formulare de judecăţi de valoare relevante

 • · 2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de

convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante

 • · 1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă

adecvată 2 p. / vocabular restrâns, monoton 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte

− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct

− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini

(600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *